Erinevus lehekülje "Uu p1" redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
(Uus lehekülg: '[https://www.ttkan.co/novel/chapters/yuanzun-tiancantudou 元尊] <br /><br />第七百三十一章 变故-p1<br /><br />当那一缕圣火被周元一口吹灭时,那外界天...')

Redaktsioon: 27. märts 2020, kell 06:16

元尊

第七百三十一章 变故-p1

当那一缕圣火被周元一口吹灭时,那外界天地间,无数强者皆是呆若木鸡,一些人更是使劲的搽了搽眼睛,有点怀疑出现了幻觉。
那可是圣火啊!
就算是青阳掌教他们这等人物,若是肉身被沾染,那也是会被化为虚无。
然而眼下,却是被一个神府境的小子,一口吹灭了?
简直是天方夜谭。
青阳掌教,白眉老人等人也是目瞪口呆的望着这一幕,面面相觑间,同样是满头雾水,无法理解。
圣元宫主的神色同样是有些呆滞,此时连他都是有些怀疑,先前他那一道圣火,是不是假的?
而在整个天地陷入诡异的安静时,苍玄圣印旁的周元,则是抬起头来,望着圣元淡笑道:“没想到当年那个只会躲在后面如老鼠一般算计的人,如今也开始触及圣境了。”
听到此话,圣元宫主一怔,下一瞬,他的瞳孔猛然紧缩,那张素来从容的脸庞上,有着浓浓的惊骇之色涌现出来。
“苍玄老祖?!” 公司 總裁 英文优美奇幻小説 元尊笔趣- 第六百一十一章 守卫宝地 展示-p2 他声音都是在此时变得尖锐起来,可想而知内心的波动。
圣元宫主震惊的望着周元,虽说此时那模样依旧是周元的模样,但他却是能够感觉到,一股令他心悸的气息,在渐渐的从周元体内散发出来。
那股气息,他太熟悉了。
玄幻 表情妙趣橫生奇幻小説 元尊 愛下- 第两百七十六章 择峰 閲讀-p2 在那当年的时候,这道气息犹如天神一般,横压整个苍玄天,即便是他,都是只敢在暗中谋划,不敢在明面上表露出丝毫的野心。
而他的尖锐声音,在此时传开,顿时间,也是令得那各方顶尖强者头皮猛的一炸。
一道道目光,震骇的望来。
小说8超棒的小説 元尊- 第六百八十六章 抹杀 相伴-p2 那些视线内,充斥着浓浓的敬畏之意。
即便是天剑尊这等老资格的强者,都是面色微变,眼露敬畏,对于这上一任的苍玄天天主,在场的所有顶尖强者,都曾生活在他的阴影之中。
“师父?”青阳掌教他们也是呆了下来。
而那雷钧峰主身躯也是一震,素来漠然的脸庞,面色变幻起来。
小說 ptt 原創优美玄幻 元尊 txt- 第一百零五章 那一剑的风情 鑒賞-p1 在那无数道震撼,敬畏的目光中,苍玄老祖盯着圣元宫主,道:“圣元,真是好久不见啊。”
圣元宫主面色骇然,几乎是条件反射一般,掉头就跑,一闪之下,就出现在高空上。
“圣元,你跑什么?! 飄天 武煉妙趣橫生玄幻小説 元尊 線上看- 第一千一百零九章 故友 展示-p2 此时的他不过只是一缕残魂,借助那周元的身躯方才敢出现,你如今,可也是堂堂圣者!”而就在此时,一道怒喝之声,陡然响起。
“雷钧,你!”青阳掌教等人怒视那出声之人。

Personaalsed tööriistad
Üldandmed
Foorumid