Eesti 2013. a. kabevõistluste üldjuhend

Allikas: Kabeliit

KINNITAMATA PROJEKT


Kinnitatud XX.XX.XXXX


Eesti 2013. a. kabevõistluste üldjuhend


1. Eesmärgid

Võistlused korraldatakse Eesti meistrite ja kabeparemiku selgitamiseks, samuti kabemängu populariseerimiseks. FMJD ja EDC poolt korraldatud rahvusvahelistest tiitlivõistlustest osavõtu õigus otsustatakse Eesti meistrivõistluste pingerea alusel.

2. Organiseerimine ja juhtimine

Võistlused organiseerib ja viib läbi Eesti Kabeliit (edaspidi EKL). Võistluste vahetuks läbiviijaks on EKL poolt kinnitatud peakohtunik.

3. Võistluste korraldamise ja läbiviimise tingimused

Võistluste läbiviimisel kasutatakse FMJD võistlusmäärustikke. Kõikide Eestis peetud kabevõistluste (ka mitte EKLi korraldatud võistluste) turniiritabelid tuleb saata hiljemalt 7 päeva jooksul pärast turniiri lõppemist Eesti Kabeliidu kvalifikatsioonikomisjonile (tabelid@kabeliit.ee).

3.1. Punktiarvestus

EKLi võistlustel kasutatakse punktiarvestust, kus võidu eest antakse 2, viigi eest 1 ja kaotuse eest 0 punkti. Vaba voor šveitsi süsteemis peetavatel võistlustel annab 2 punkti. Võistkondlikel võistlustel annab matšivõit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.

3.2. Kohtade selgitamine punktide võrdsuse korral

Punktide võrdsuse korral rakendatakse järgmiseid kriteeriume:

3.2.1. Ringsüsteemiga võistlustel

a) suurem võitude arv
b) omavaheline(sed) kohtumine(sed)
c) parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu

3.2.2. Ringsüsteemiga võistlustel mikromatšide korral

a) Riia koefitsient (vastavalt mikromatši tulemusele /4:0; 3:1; 2:2: 1:3: 0:4/ korrutatakse vastase (suured) punktid teguritega 4, 3, 2, 1, 0 ja summeeritakse)
b) suurem matšivõitude arv
c) omavahelised kohtumised
d) väikesed punktid

3.2.3. Šveitsi süsteemiga võistlustel

a) vastaste punktide summa ilma nõrgima vastase punktideta
b) suurem võitude arv
c) omavaheline(sed) kohtumine(sed)
d) parem tulemus kõrgemal kohal oleva mängija vastu

3.2.4. Šveitsi süsteemiga võistlustel mikromatšide korral

a) vastaste punktide summa ilma nõrgima vastase punktideta
b) suurem matšivõitude arv
c) omavahelised kohtumised
d) väikesed punktid

3.2.5. Võistkondlikel võistlustel

a) väikesed punktid
b) suurem punktide summa 1.laual, 2.laual, naiste (tüdrukute) laual
c) omavaheline kohtumine

3.3. Esikolmiku kohtade jagamise korral Eesti meistrivõistlustel

3.3.1. Täiskasvanud

Esikoha jagamisel individuaalsetel meistrivõistlustel täiskasvanutele kahe võistleja vahel toimub 2-partiiline (või 2-mikromatšiga) järelmatš, kolme ja enama jagaja puhul üheringiline järelturniir põhiturniiri ajakontrolliga. Kui järelmatš (järelturniir) meistrit ei selgita, siis jätkatakse kiirkabe ajakontrolliga (rahvusvahelises kabes - 15min partiile + 5s käigule, vene kabes 10 minutit partiile + 3s käigule käigule /Fischeri süsteem/) veel kaks partiid (matši) või üks ring. Edasi jätkatakse välkkabe kontrolliga (vastavalt 5min + 3s käigule või 3min + 2s käigule) juba esimese võiduni (või kuni võitja selgumiseni).

Esikoha jagamisel kiirkabes mängitakse 2 partiid või 1 ring põhiturniiri ajakontrolliga. Kui matš (turniir) võitjat ei selgita mängitakse veel 2 partiid või 1 ring välkkabe kontrolliga (rahvusvahelises kabes 5 min + 3s käigule, vene kabes 3min + 2s käigule). Kui ka siis ei ole meister selgunud jätkatakse välkpartiidega kuni võitja selgumiseni.

Teise ja kolmanda koha jagamisel ning kõikide punktides 3.2.1-3.2.5 toodud kriteeriumide võrdsuse korral mängitakse kaks lisapartiid välkkabe Eesti meistrivõistluste ajakontrolliga. Viigilise tulemuse korral jätkatakse kuni esimese võiduni.

Välkkabes peetakse kõikide auhinnalisete kohtade jagamisel lisapartiid põhiturniiri ajakontrolliga kuni kohtade selgumiseni.

3.3.2. Võistkondlikud meistrivõistlused ja noorte karikavõistlused

Võistkondlikel võistlustel kasutatakse esikoha jagamisel punktis 3.2.5 toodud kriteeriume.

3.3.3. Noortevõistlustel

Esikoha jagamisel individuaalsetel meistrivõistlustel kahe võistleja vahel toimub 2-partiiline järelmatš, kolme ja enama jagaja puhul üheringiline järelturniir põhiturniiri ajakontrolliga. Kui järelmatš (järelturniir) meistrit ei selgita, siis jätkatakse kiirkabe ajakontrolliga (rahvusvahelises kabes - 15min partiile + 5s käigule, vene kabes 10 minutit partiile + 3s käigule käigule /Fischeri süsteem/) veel kaks partiid (matši) või üks ring. Edasi jätkatakse välkkabe kontrolliga (vastavalt 5min + 3s käigule või 3min + 2s käigule) juba esimese võiduni (või kuni võitja selgumiseni).

Teise ja kolmanda koha jagamisel ning kõikide punktides 3.2.1-3.2.5 toodud kriteeriumide võrdsuse korral mängitakse kaks lisapartiid välkkabe Eesti meistrivõistluste ajakontrolliga. Viigilise tulemuse korral jätkatakse kuni esimese võiduni.

Lisapartiid mängitakse võimaluse korral koheselt peale turniiri lõppu.

3.4. Järelvõistluse toimumise aeg

Järelvõistlus tuleb (kui ei ole teisiti märgitud) läbi viia ühe kuu jooksul pärast põhiturniiri lõppu poolte nõusolekul. Vastasel juhul on juhatusel õigus määrata mänguaeg ja -koht.

3.5. Võistluste läbiviimisega seotud kulude katmine

EKL tasub võistluste organiseerimiskulud. Sõidu- ja majutuskulud kannab lähetav organisatsioon.

3.6. Osavõtumaksud

(sulgudes osavõtumaks neile, kes ei ole EKLi liikmed, või kelle klubi ei ole tasunud EKL-i 2012.a. liikmemaksu):

Võistlus Täiskasvanud € Õpilased, pensionärid €
Eesti MV 100r mehed, naised 5 (7) 3 (5)
Eesti MV 64r mehed, naised 5 (7) 3 (5)
Eesti MV 100r esiliiga 5 (7) 3 (5)
Eesti MV 100r, 64r kiirkabes 3 (5) 1 (3)
Eesti võistkondlikud MV 100, 64 (15) (15)
Eesti meistrivõistlused välkkabes 2 (3) 1 (2)

Osavõtumaks tuleb tasuda võistlusteks registreerimisel EKLi arveldusarvele nr. 10052023226003 Eesti Ühispangas (kood 401) selgituses tuleb ära märkida kellelt ja mis võistluse eest osavõtumaks tasutakse.

3.7. Auhinnad

Kolme paremat autasustatakse diplomi ja medaliga, karikavõistluste võitjat karikaga. Auhinnad sõltuvad EKLi finantsolukorrast.

3.8. Võistlustel osalemise kord

EKLi ametlikel võistlustel võivad osaleda Eesti kodanikud või siin alaliselt elavad mõne muu riigi kodakondsusega või kodakondsuseta isikud, kes on tasunud osavõtumaksu. Osavõtumaksud on toodud juhendipunktis 3.6

Võistluste algus Paul Kerese Malekeskuses on üldjuhul esimesel päeval kell 11.00.

3.9 Noorte vanuseklassid 2013. aastal

 • Pisikadetid - sündinud 2003. aastal või hiljem
 • Minikadetid - sündinud 2000. aastal või hiljem
 • Kadetid - sündinud 1997. aastal või hiljem
 • Juuniorid - sündinud 1994. aastal või hiljem

3.10. Muudatused juhendis

Muudatustest juhendis teatab EKL vähemalt 7 päeva ette.

3.11. Võistlusteks registreerimine

Kõikideks võistlusteks tuleb registreerida hiljemalt 10 päeva enne võistluste algust EKL direktorile (juhatus@kabeliit.ee). Registreerimisel tuleb tasuda osavõtumaks vt. punkti 3.6

Võistkondlikest meistrivõistlustest osavõtust registreerimisel tuleb tasuda tagatisraha (35 eurot) EKLi arveldusarvele nr. 10052023226003 Eesti Ühispangas (kood 401), mis tagastatakse võistlusest osavõtnud võistkondadele pärast võistlusi.

Tagatisraha ei tagastata juhul kui võistkond ei ilmu võistlustele.

Kui võistkondlikeks Eesti meistrivõistlusteks täiskasvanutele registreerub rahvusvahelises kabes neli või vähem ja vene kabes kaheksa või vähem võistkonda, viiakse võistlused läbi kahe päeva jooksul (laupäeval - pühapäeval), millest EKL teatab registreeritud võistkondadele.

Kabeliidu juhatusel puudub kohustus teavitada võistkondi ja/või mängijaid registreerimistähtaegade lähenemisest või nende ületamistest.

Juhatusel on õigus lubada õigeaegselt mitte registreerunud mängijaid ja/või võistkondi Eesti meistrivõistlustele osalema tingimusel, et see ei kahjusta õigeaegselt registreerunud mängijate ja/või võistkondade huve.

4. Võistlused

4.1. Rahvusvaheline kabe

4.1.0. Eesti meeste 58. meistrivõistluste valikturniir

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2013. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll 30 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
 • Finaalturniirile pääsejate hulk peab olema selge enne valikturniiri algust
 • Viimase finaalturniiri koha jagamisel peetakse järelmatš (3 või enama osavõtja korral järelturniir) ajakontrolliga 5 minutit + 3 sekundit (Fischeri süsteem).
4.1.1. Eesti meistrivõistlused meestele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2013. aasta kalenderplaanile.

 • 10 osavõtjat
 • Ringsüsteem
 • Ajakontroll 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem)
 • Esikoha jagamisel tuleb pidamisele järelvõistlus
 • Teiste kohtade jagamisel kasutatakse punktis 3.3.1 toodud kriteeriume.

Võistlustele registeerimine on kohustuslik koha taganud mängijatele vastavalt punktile 3.11. Kohta kõrgliigas omavad

Eesti 2012. aasta meistrivõistluste alusel

Rahvusvahelised suurmeistrid:

Eesti meeste 58. meistrivõistluste valikturniiri alusel
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
4.1.2. Eesti meistrivõistlused naistele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2013. aasta kalenderplaanile.

 • 10 osavõtjat
 • Ringsüsteem
 • ajakontroll 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem)
 • Juhul kui registreerub üle 10 mängija on peakohtunikul õigus muuta kas võistlussüsteemi (samuti võib ta viia ülejaaänud finalistide selgitamiseks täiendava valikturniiri kiirkabes)
 • 6 ja vähema arvu osavõtjate korral mängitakse kaks ringi
 • Esikoha jagamisel tuleb pidamisele järelvõistlus vastavalt punktile 3.3.1
 • Teiste kohtade jagamisel kasutatakse punktis 3.3.1 toodud kriteeriume.

Kohta finaalturniiril omavad 2012. aasta meistrivõistluste alusel: Piret Viirma, Marika Azojan ja Kaari Vainonen.

4.1.3. Eesti meistrivõistlused juunioridele

Valikturniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2013. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • ajakontroll 15 min + 5 sekundit mõlemale mängijale
 • Finaalturniirile pääsejate arv peab selguma enne poolfinaali algust
 • Viimase finaalturniiri koha jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5min + 3 sekundit partiile kuni kohtade selgumiseni.
 • EKLi juhatus omab õigust määrata ühele võistlejale koha finaalis, mille saaja peab sel juhul olema selgunud enne poolfinaali algust.

Finaalturniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2013. aasta kalenderplaanile.

 • 8 osavõtjat
 • Ringsüsteemis, 1 ring
 • ajakontroll 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem)
 • Partiide üles kirjutamine on kohustuslik
 • Kohta finaalis omab Hendrik Tamm.
 • Turniirile pääsevad lisaks 1 mängija kadettide meistrivõistlustelt ning 5 kohta + varud valikturniirilt.
4.1.4. Eesti meistrivõistlused juunioridele - tüdrukud

Valikturniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2013. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • ajakontroll 15 minutit + 5 sekundit mõlemale mängijale
 • Finaalturniirile pääsejate arv peab selguma enne poolfinaali algust
 • Viimase finaalturniiri koha jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 5 minutit + 3 sekundit partiile kuni kohtade selgumiseni
 • EKLi juhatus omab õigust määrata ühele võistlejale koha finaalis, mille saaja peab sel juhul olema selgunud enne poolfinaali algust.

Finaalturniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2013. aasta kalenderplaanile.

 • 8 osavõtjat
 • Ringsüsteem, 1 ring
 • Ajakontroll 1 tund 20 minutit + 1 minut käigule (Fischeri süsteem)
 • Partiide üles kirjutamine on kohustuslik
 • Kohta finaalis omab Joanna Sild.
 • Turniirile pääseb lisaks 1 mängija kadettide meistrivõistlustelt ning 6 kohta + varud valikturniirilt
4.1.5. Eesti meistrivõistlused kadettidele - poisid, tüdrukud

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2013. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll 30 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
 • Partiide üles kirjutamine on kohustuslik
4.1.6. Eesti meistrivõistlused minikadettidele - poisid, tüdrukud

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2013. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll 30 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
 • Partiide üles kirjutamine on kohustuslik
4.1.7. Eesti meistrivõistlused pisikadettidele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2013. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll 20 minutit + 5 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
4.1.8. Eesti meistrivõistlused kiirkabes meestele ja naistele.

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2013. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll 15 minutit + 5 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
4.1.9. Eesti meistrivõistlused välkkabes meestele ja naistele.

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2013. aasta kalenderplaanile.

 • Ajakontroll 5 minutit + 3 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
 • Mängitakse orienteeeruvalt 11-15 vooru
 • Täpne võistlussüsteem sõltub osavõtjate arvust kohapeal
 • Kõikide auhinnaliste kohtade jagamisel mängitakse lisapartiid põhiturniiri ajakontrolliga

4.2. Vene kabe

4.2.1. Eesti meistrivõistlused meestele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2013. aasta kalenderplaanile.

 • 8 vooru šveitsi süsteemis
 • Mikromatšid kahest partiist
 • Ajakontroll 45 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
 • Mikromatš mängitakse vastandvärvidega
 • Vahetult mikromatši eel loositakse avakäigud vastavalt FMJD 64-ruudulise kabe ametlikule tabelile (vaata avangute loosimise tabel). Avakäigud loositakse pärast seda, kui mõlemad vastased on kohal.
4.2.2. Eesti meistrivõistlused naistele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2013. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Mikromatšid kahest partiist
 • Ajakontroll 45 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
 • Mikromatš mängitakse vastandvärvidega
 • Vahetult mikromatši eel loositakse avakäigud vastavalt FMJD 64-ruudulise kabe ametliku tabeli veergudele 1-4 (vaata avangute loosimise tabel). Avakäigud loositakse pärast seda, kui mõlemad vastased on kohal.
4.2.3. Eesti meistrivõistlused juunioridele

Valikturniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2013. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • ajakontroll 15 minutit + 5 sekundit mõlemale mängijale
 • Finaalturniirile pääsejate hulk selgub enne poolfinaali algust
 • Viimase finaalturniiri koha jagamisel peetakse finalistide selgitamiseks lisavõistlus ajakontrolliga 3 minutit + 2 sekundit partiile kuni kohtade selgumiseni
 • EKLi juhatus omab õigust määrata ühele võistlejale kohta finaalis, mille saaja peab sel juhul olema selgunud enne poolfinaali algust.

Finaalturniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2013. aasta kalenderplaanile.

 • 6 osavõtjat
 • Ringsüsteem, 1 ring
 • Ajakontroll 20 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
 • Partiide üles kirjutamine on kohustuslik
 • Kohta finaalis omab 2012. aasta Eesti juunioride vene kabe meistrivõistluste võitja
4.2.4. Eesti meistrivõistlused kadettidele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2013. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll 15 minutit + 10 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
4.2.5. Eesti meistrivõistlused minikadettidele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2013. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll 15 minutit + 10 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
4.2.6. Eesti meistrivõistlused pisikadettidele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2013. aasta kalenderplaanile.

 • 7 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll 15 minutit + 10 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
4.2.7. Eesti meistrivõistlused kiirkabes meestele ja naistele

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2013. aasta kalenderplaanile.

 • 9 vooru šveitsi süsteemis
 • Ajakontroll 10 minutit + 3 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
4.2.8. Eesti meistrivõistlused välkkabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2013. aasta kalenderplaanile.

 • Ajakontroll 3 minutit + 2 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
 • Mängitakse orienteeruvalt 13-20 vooru
 • Täpne võistlussüsteem sõltub osavõtjate arvust kohapeal

4.3. Võistkondlikud meistrivõistlused

NB Võistlusteks registreerumine toimub vastavalt punktile 3.11

4.3.1. Eesti võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2013. aasta kalenderplaanile.

 • Igast klubist lubatakse osalema kuni 2 võistkonda
 • Võistkonnas on kuni 5 mängijat, neist vähemalt 1 naine, igas konkreetses voorus mängib 4 mängijat
 • Ajakontroll 30 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
 • Hiljemalt 10 minutit enne igat vooru teatab võistkonnakapten, kes võistkonnaliikmetest ning millises laudade järjekorras mängivad, selle arvestusega, et neljandal laual mängiks naine. Selle tegemata jätmisel peab võistkond mängima sellises laudade järjestuses nagu eelmises voorus.
4.3.2. Eesti võistkondlikud meistrivõistlused vene kabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2013. aasta kalenderplaanile.

 • Igast klubist lubatakse osalema kuni 2 võistkonda
 • Võistkonnas 5 mängijat, neist vähemalt 1 naine, igas konkreetses voorus mängib 4 mängijat
 • Ajakontroll 30 minutit + 30 sekundit käigule (Fischeri süsteem)
 • Hiljemalt 10 minutit enne igat vooru teatab võistkonnakapten, kes võistkonnaliikmetest ning millises laudade järjekorras mängivad, selle arvestusega, et neljandal laual mängiks naine. Selle tegemata jätmisel peab võistkond mängima sellises laudade järjestuses nagu eelmises voorus.
4.3.3. Eesti juunioride võistkondlikud meistrivõistlused vene kabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2013. aasta kalenderplaanile.

 • Võistkonnas 4 mängijat (3 poissi ja 1 tüdruk)
 • Igast klubist kuni kaks võistkonda
 • Süsteem ja ajakontroll sõltub võistkondade arvust ja otsustatakse peakohtuniku poolt kohapeal. Ajakontrolli määramisel tuleb silmas pidada, et lõpliku ajakontrolli kasutamine pole lubatud.
4.3.4. Eesti juunioride võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabes

Turniiri toimumisaeg ja -koht vastavalt 2013. aasta kalenderplaanile.

 • Võistkonnas 4 mängijat (3 poissi ja 1 tüdruk)
 • Igast klubist kuni kaks võistkonda
 • Süsteem ja ajakontroll sõltub võistkondade arvust ja otsustatakse peakohtuniku poolt kohapeal. Ajakontrolli määramisel tuleb silmas pidada, et lõpliku ajakontrolli kasutamine pole lubatud.

5. Muude küsimuste lahendamine

Kõik juhendis märkimata ja võistluste käigus üles kerkinud küsimused lahendab peakohtunik vajadusel konsulteerides Eesti Kabeliidu juhatuse ja võistluste korraldajatega.

Kohtuniku otsuste peale on mängijatel õigus esitada proteste Eesti Kabeliidu juhatusele ning Eesti Kabeliidu juhatus on kohustatud vastama igale protestile kirjalikult kuu aja jooksul peale turniiri lõppu.

6. Üldiselt

 1. Kirikabe võistlused toimuvad Eesti Kabeliidu kirikabekomisjoni korraldusel erijuhendi järgi. Kirikabekomisjoni juhib Uno Plakk.
 2. Kui mõni finalist ei tule kohale, tuleb võimaluse korral kutsuda välja varumängija.
 3. Šveitsi süsteemis peetavatel võistlustel on kohustuslik loosimiseks kasutada arvutit.
 4. EKL-i ametlikel võistlustel ei tohi viiki leppida enne kui mõlemad vastased on sooritatud 40 käiku rahvusvahelises kabes või 20 käiku vene kabes vastasel juhul märgitakse partii mõlemale osapoolele tabelisse kaotus. Kiir- ja välkkabe ajakontrolli kasutamise korral või kui kirjutamine ei ole kohustuslik võib viiki leppida juhul, kui lauale on jäänud rahvusvahelises kabes mõlemal vastasel 10 või vähem ning vene kabes 6 või vähem kabendit.
 5. Mobiiltelefonide ja muude elektroonikaseadmete kasutamine vooru ajal on keelatud ning toob kaasa partii kaotuse.
 6. Kõrvaliste isikute viibimine mängutsoonis on keelatud.
 7. Mikromatšidega turniiril loetakse ka kahe partii vahel olev aeg vooru osaks ning mängijatele kehtivad kõik need samad piirangud, mis partii mängimise ajal.
 8. Mikromatšidega turniiril on võistlejatel keelatud kahe partii vahel lahkuda mängutsoonist.

Vaata ka

Personaalsed tööriistad
Üldandmed
Foorumid