Kabekoodeks/Eesti Kabeliidu kohtunikekogu põhimäärus

Allikas: Kabeliit

Eesti Kabeliidu kohtunikekogu põhimäärus

1. Käesoleva põhimääruse aluseks on Eesti spordikohtuniku põhimäärus ja Eesti Kabeliidu põhikiri.
2. Eesti Kabeliidu (EKL) kohtunikekogu on EKL juhatuse juurde moodustatud Eesti kohtunike tegevust juhtiv ja kabemängu määrustega tegelev organ
3. Kohtunikekogu koosneb 5-7 liikmest, kes nimetatakse EKL juhatuse poolt, viimase volituste tähtajaks. Kogu liikmed või osa neist, võidakse esitada üleriigiliste kabekohtunike (või nende esindajate) koosoleku/seminari poolt.
4. Kohtunikenõukogu valib enda seast esimehe, kelle kinnitab EKL juhatus. Muudatusi kohtunikekogu kooseisus teeb EKL juhatus koguesimehe ettepanekul.
5. Kohtunikekogu on otsustusvõimeline vähemalt 51% liikmete kohalolekul. Küsimuste otsustamisel püütakse jõuda konsensusele. Lahkarvamuste korral otsustatakse küsimused hääletusega, häälte võrdsuse korral otsustab esimehe hääl.
6. Kohtunikekogu ülesandeks on:
6.1 tutvustada kabeüldsusele FMJD mängu reegleid ning nendesse tehtavaid täiendusi ja muudatusi, samuti korraldada vastavate dokumentide tõlkimist eesti keelde;
6.2 anda kabemääruste, -reeglite jm tõlgendusi ja juhtnööre nende rakendamiseks, mis on kohustuslikud kõigil Eestis korraldatavatel ametlikel võistlustel;
6.3 anda EKL juhatusele, tema liikmesorganisatsioonidele ja kabetajatele eksperthinnanguid mängureeglite ja muude rakendamist puudutavates küsimustes, lahendada proteste ja vaidlusi võistlustel tekkinud konkreetsetes olukordades;
6.4 nimetada EKL poolt korraldatavate võistluste peakohtunikud ja teha ettepanekuid kohtunike nimetamiseks teistele võistlustele;
6.5 läbi vaadata ja kuulata peakohtunike aruandeid ning anda hinnang nende tegevusele;
6.6 teha EKL juhatusele ettepanekuid käesoleva põhimääruse, samuti Eesti kabekohtuniku litsentsijuhendi täiendamiseks ja muutmiseks;
6.7 korraldada üleriigilise ja piirkondlikke kohtunikeseminare;
6.8 määrata eksperdid kohtunikeeksamite vastuvõtmiseks
6.9 omistada Eesti kabekohtuniku nimetust ja B- ning C-litsentsi, teha ettepanekuid EKL juhatusele A-litsentsi omistamiseks;
6.10 välja anda kohtunikukaarte ja litsentsitunnistusi;
6.11 pidada arvestust Eesti kabekohtunike ja nende tegevuse kohta.
Personaalsed tööriistad
Üldandmed
Foorumid