Kabetreenerite tasemekoolituse erialane õppekava

Allikas: Kabeliit

Kabetreenerite tasemekoolituse erialane õppekava

Sisukord

I taseme õppekava

Erialane maht: 30 tundi

Kuulajad:
alg- ja põhikooli õpetajad, kabeklubi noorkabetajate ettevalmistamise treenerid ja abitreenerid.

Eesmärgid:
Treener peab:

- mõistma kabe rolli ja võimalusi noorte kasvatamise pedagoogilises protsessis
- tundma inimmälu psühholoogia komponenti ja kasutama neid õppetöö planeerimisel
- valdama vajalikke algteadmisi 64-ruudulisest ja 100-ruudulisest kabest ja reeglitest
- mõistma motivatsiooni tähtsust algõpetusel
- tundma arvutit ja oskama kasutada arvutiprogramme

Teemad

1. Kabe seos pedagoogika ja psühholoogiaga.
Kabe kui üks mõttemängudest (2 tundi)
2. Mälu (6 tundi)
2.1 Mälu liigid (2 tundi)
2.2 Mälu uuringud (2 tundi))
2.3 Lapse arengu ja tema mälu arengu perioodid (2 tundi)
3. Pedagoogilise meisterlikkuse täiendamine (14 tundi)
3.1. Iseseisva tunni läbiviimise kogemus (2 tundi)
- algõpetuse spetsiifika, pedagoogilised võtted, mis arendavad lapse mõtlemist ja soodustavad õpitava paremat omandamist
3.2. Kabetreenerile vajalike teadmiste ja oskuste omandamine (8 tundi)
- algajatele kabekäikude õpetamine, kabelaua ja käikude ülesmärkimise selgitamine, näidismaterjali kasutamine, teooria elementide õpetamine, lihtsamate kombinatsioonide õpetamine (6 tundi)
- tunni konspekti koostamine, tundide tsükkel.
Isikliku treeningpäeviku täitmine (2 tundi)
3.3. Kabetreeneri töö psühholoogilis-pedagoogilised alused (4 tundi)
- treener kui pedagoog ja kasvataja, treeneri töö sisu (2 tundi)
- treeneri loominguline süsteem „treener – õpilane“, treeneri funktsioonid (õpetamine, arvestus, kontroll, planeerimine, organisatsiooniline töö, sportlik täiustamine (2 tundi)
4. Kabekoodeks ja mängureeglid 64-ruudulises ja 100-ruudulises kabes (4 tundi)
5. Kabevõistluste organiseerimine ja läbiviimine (2 tundi)
6. Kaasaegsed õppe-, kontrolli- ja informatiivsed arvutiprogrammid, kabeinventar (nupud, lauad, kellad jm.) (2 tundi)

II taseme õppekava

Erialane maht: 50 tundi

Kuulajad
Läbinud kabetreeneri I astme koolituse ja taotlevad II astet.
Eesmärgid

treener peab tundma:

1. kabe ajalugu
2. algülevaadet avangute teooriast, keskmängu strateegiatest, positsioonimängu elementidest ja lõppmängu tehnikatest nii 64-ruudulises ja 100-ruudulises kabes
3. arvuti kasutamise põhimõtteid
4. treeneri töö pedagoogilis-professionaalset struktuuri ja sisu
5. kabemängu strateegia ja taktika põhimõtteid

treener peab oskama

1. laste algõpetuse metoodikat
2. näidata põhilisi strateegilisi ideid enamkasutatud avangutes nii 64-ruudulises ja 100-ruudulises kabes
3. kasutada sportliku valiku põhimõtteid, meetodeid ja vahendeid
4. hinnata kabetaja tehnilist-taktikalist, psühholoogilist ja füüsilist ettevalmistust

Teemad

1. Kabe osa spordisüsteemis (2 tundi)
2. Kabe ajalugu (4 tundi)
3. Avangute teooria, keskmängu strateegia ja taktika, lõppmängu tehnika 64-ruudulises ja 100-ruudulises kabes (18 tundi)
3.1. Avangute teooriad (6 tundi)
3.2. Keskmängu strateegia ja taktika, positsioonimängu elemendid (6 tundi)
3.3. Lõppmängu tehnikad (6 tundi)
4. Pedagoogilise õpetamise metoodika (18 tundi)
4.1. Õppeprotsessi organiseerimine (4 tundi)
4.2. Kabetreeneri psühholoogilis-pedagoogilise tegevuse alused (4 tundi)
4.3. Taktikalise meisterlikkuse arendamine (4 tundi)
4.4. Põhilised treeninguvahendid ja nende kasutamise meetodid (2 tundi)
4.5. Treeningumetoodika iseärasused erinevate kvalifikatsiooniga rühmades (4 tundi)
5. Tehniliste õppevahendite kasutamine (4 tundi)
6. Sportlike tulemuste prognoosimine, sportliku valiku aspektid (4 tundi)


Soovitatav kirjandus:

  1. Sporditeooria. Jaak Loko, 1996

III taseme õppekava

Erialane maht: 70 tundi

Kuulajad:
Läbinud kabetreeneri II astme koolituse ja taotlevad III astet.

Eesmärgid:
Treener:

- valdab süvendatult avangute teooriat, samuti strateegiat ja taktikat keskmängus ning lõppmängu tehnikat
- oskab koordineerida erinevaid meetodeid ja metoodikat õpilaste mängumeisterlikkuse täiustamisel
- valdab õpetamise metoodikat ja pedagoogika aluseid

Teemad

1. Kabetaja sportliku meisterlikkuse täiustamine (30 tundi)
- kabeteooria kasutamine õppe-treeningprotsessis
- kabe maailmameistrite ja tippmängijate partiide kasutamine kabe õpetamisel
2. Õpetamise metoodika ja pedagoogiline meisterlikkus (20 tundi)
- treenerile hädavajalike teadmiste ja oskuste omandamine
- treener-õpetaja psühholoogilis-pedagoogilise tegevuse alused
- teooria ja sportliku valiku printsiibid
- klubides ja ringides kabetaja ettevalmistamise iseärasused
- kõrgema järgu kabetajate treeningu läbiviimine
- individuaalplaanide ettevalmistamine arvestades treeningu etappe ja perioode
3. Mediko-bioloogilised ja psühholoogilised probleemid mõttemängudes (10 tundi)
- mediko-bioloogilised ja psühholoogilised faktorid mängu protsessis
- mediko-bioloogilised ja psühholoogilised erinevused ealiste muutuste foonil
- mediko-bioloogilised ja psühholoogilised aspektid sportliku valiku protsessis
- naiste spordi mediko-bioloogilised iseärasused
4. Kabe treeningtöö aspekte (5 tundi)
- õppe-treeninglaagrite organiseerimine ja läbiviimine
- rahvusvaheline ja rahvuslik kabe klassifikatsioon
- treeningprotsessi teaduslik kindlustamine
5. Kabevõistluste korraldamine ja läbiviimine (5 tundi)
- Kabekoodeks ja FMJD mängureeglid
- Rahvuslike ja rahvusvaheliste võistluste korraldamine ja läbiviimine

Soovitatav kirjandus:

  1. Sporditeooria. J.Loko, 1996.
  2. Noorsportlase terviseuuringud. Leena Annus,2000.
  3. Spordimeditsiini rakenduslikud alused. Anatoli Landõr, Jaak Mairoos, Toomas Karu, Aalo Eller, 1997.
  4. Kehalise võimekuse testimine spordimeditsiinis. Anatoli Landõr, Jaak Maaroos, 1999.
Personaalsed tööriistad
Üldandmed
Foorumid